Yritysjärjestely pääomasijoittajan kanssa kotiuttaa suuren osan yrityksen arvosta ja samalla antaa mahdollisuuden jatkaa yrittäjänä

Myynti pääomasijoittajalle antaa omistajalle mahdollisuuden kotiuttaa verotehokkaasti merkittävän osa yhtiöön sidotusta varallisuudesta. Omistajalla on lisäksi usein mahdollisuus osallistua yrityksen seuraavaan kasvuvaiheeseen ja tehdä yhdessä pääomasijoittajan kanssa ensimmäistä suurempi irtautuminen sijoitusperiodin lopussa.

Pääomasijoittaja-termiä käytetään yläkäsitteenä toimijoista, jotka sijoittavat listaamattomiin yhtiöihin ja termillä viitataan yleisesti sekä kasvusijoittajiin (enkelisijoittajat ja venture capital -sijoittajat) sekä myöhemmän vaiheen sijoittajiin (Growth- ja Buyout-sijoittajat). Buyout-sijoittajat etsivät tyypillisesti vakiintuneempia kohteita, joilla on jo näyttöä liiketoimintamallin toimivuudesta.

Pohjoismaiset pääomasijoittajat ovat viime aikoina olleet erittäin aktiivisia yritysostorintamalla ja pelkästään alkuvuonna 2018 pääomasijoittajat tekivät 26 enemmistösijoitusta suomalaisiin kohdeyhtiöihin. Viime vuoden aikana pääomasijoittajat sijoittivat yhteensä yli 600 miljoonaa euroa suomalaisiin kohdeyhtiöihin. Suomen markkinaan yrittäjien näkökulmasta toivottua kilpailua ovat tuoneen ruotsalaiset sijoittajat, joka ovat osallistuneet aktiivisesti kaikkiin meidän vetämiin myyntipuolen prosesseihin. Näistä esimerkkinä mainittakoon Procuritaksen sijoitus Netcontrol Oy:öön elokuussa 2018.

Pääomasijoittajien rahastoja luokitellaan rahaston sijoituskriteerien perusteella ja yksi tyypillisistä kriteereistä on sijoituskohteen tavoitekoko (esim. liikevaihto). Keskikokoisiin listaamattomiin yhtiöihin sijoittava pääomasijoitusrahasto voidaan kategorisoida ”mid-cap”-rahastoksi. Pääomasijoittajien perustamia uusia mid-cap -rahastoja on perustettu Pohjoismaissa tiiviiseen tahtiin viime aikoina, joista alla listattuna muutamia esimerkkejä:

Capture_1_1

 

 

 

 

Esimerkkejä lähiaikoina perustetuista pohjoismaisista mid-cap pääomasijoitusrahastoista

 

Pääomasijoittajat arvostavat etenkin kasvuhakuisia yhtiöitä, joilla on puolustettavissa oleva markkina-asema (liiketoimintamalli tai palvelut ja tuotteet), selvät kansainvälistymismahdollisuudet sekä vahva ja ennustettava kassavirta mahdollistaen velkavivun käytön yritysjärjestelyssä. Alla olevalle listalle on kerätty esimerkkejä alkuvuoden (1-9/2018) yrityskaupoista, joissa pohjoismainen pääomasijoittaja on toiminut ostajana.

2_1

 

 

 

 

Esimerkkejä pohjoismaisten pääomasijoittajien suomalaisiin kohdeyhtiöihin tehdyistä sijoituksista

 

Pohjoismaiset pääomasijoittajat ovat myös irtautuneet tämän vuoden aikana useammasta hankkeesta; esimerkiksi Capmanin salkkuyhtiö Fluido Ltd:n myynti intialaiselle IT-jätti Infosysille (9/2018), Vaaka Partnersin salkkuyhtiö Sataservice Oy:n myynti Quantille (6/2018) sekä Intera Partnersin salkkuyhtiö Royal Ravintolat Oy:n myynti Restamaxille (4/2018).

Lyhyesti buyout-mallista

Suurin osa pohjoismaisista pääomasijoittajista toimii ”Buyout”-mallilla, jossa hyödynnetään velkarahoitusta. Velkarahoitus parantaa sijoitusperiodin aikana kertyvää oman pääoman tuottoa. Velkarahoituksen käyttö hyödyttää tasapuolisesti kaikkia omistajatahoja, niin pääomasijoittajaa kuin takaisinsijoituksen tehnyttä yrittäjää tai omistajaa. Velkarahoitus mahdollistaa suuremman omistusosuuden hankkimisen kohdeyhtiöstä pienemällä pääomalla, minkä takia malli on suosittu pääomasijoittajien keskuudessa. Pääomasijoittajan mukaan ottaminen mahdollistaa yrittäjälle omistuksen osittaisen ja välittömän realisoinnin poistamatta tulevaisuuden arvonnousun tuomaa hyötyä: Yrittäjä hyötyy merkittävästi pääomasijoittajan sijoitusperiodin lopussa, kun yhtiö myydään eteenpäin tai listataan pörssiin.

Pääomasijoittajan näkökulmasta on tärkeää, että yhtiön johdolla on riittävät taloudelliset intressit ja kannustimet kehittää yhtiötä yhdessä pääomasijoittajan kanssa. Toimiva johto sitoutetaan usein omistuksen kautta ja sijoittajat edellyttävät monesti, että johto on halukas tekemään takaisinsijoituksen. Takaisinsijoitus toteutetaan pääsääntöisesti merkkaamalla osakkeita järjestelyä varten perustetusta uudesta omistajayhtiöstä sekä myöntämällä tälle koronalaista pääomalainaa. Pääomalainalle maksettava korko voi olla hyvinkin houkuttelevalla tasolla. Takaisinsijoituksen suuruus sekä sen jakautuminen osakkeiden ja pääomalainen välillä vaihtelee hankkeesta toiseen, ja on usein neuvoteltavissa pääomasijoittajan kanssa.

Pääomasijoittajien sijoitusperiodi on tyypillisesti noin 4-7 vuotta ja tuona ajanjaksona kohteen arvoa pyritään kehittämään siten, että saavutetaan sijoitukselle asetettu tuottovaatimus, joka yleisesti on noin 20-30 % (annualisoitu vuosituotto). Alla oleva yksinkertainen esimerkkilaskelma kuvastaa buyout-mallilla tehdyn sijoituksen logiikka.

4_2

 

 

 

 

 

 

 

5_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBO-järjestelyn rakenne ja rahavirrat (yksinkertaisuuden vuoksi yritysarvon oletettu pysyvän sijoitushetken tasolla)

 

Translink Corporate Finance tekee jatkuvasti hankkeita pääomasijoittajien kanssa ja tuntee lähes kaikki pohjoismaiset pääomasijoittajat. Pääomasijoittaja on useassa Translinkin viimeaikaisessa myyntihankkeessa osoittautunut parhaaksi ostajaehdokkaaksi.

Pääomasijoittajat ovat ammattisijoittajia ja myös hyvin kokeneita neuvottelijoita, minkä vuoksi yrittäjä on neuvotteluissa lähtökohtaisesti alakynnessä ilman pätevää neuvonantajaa. Meidän tehtävämme on kohentaa yrittäjän neuvotteluasemaa ja tätä kautta parantaa transaktion ehtoja yrittäjän näkökulmasta. Näin luomme yrittäjälle merkittävästi lisäarvoa.

Viimeaikaiset hankkeemme joissa pohjoismainen pääomasijoittaja on toiminut ostajana:

6_2

 

 

 

 

 

 

 

Translink Corporate Finance

Me Translink Corporate Finance Oy:ssä sparraamme mielellämme yritysten omistajia exitin ajoituksen ja exit-mahdollisuuksien arvioinnissa. Olethan yhteydessä, kun haluat keskustella luottamuksellisesti kanssamme.

Translink Corporate Finance on erikoistunut keskisuuriin, rajat ylittäviin yrityskauppoihin. Asiakkaitamme ovat yrittäjät ja perheyhtiöt, listatut yhtiöt sekä pääomasijoittajat. Yrityskauppojen lisäksi palvelemme asiakkaitamme rahoitusjärjestelyissä ja pörssilistauksissa. Translink on Suomen kansainvälisin neuvonantaja keskisuurissa yrityskaupoissa. Runsaat 600 asiantuntijaamme 30 maassa palvelevat asiakkaitamme ympäri maailman.

Lisää aiheesta:

https://paaomasijoittajat.fi/